Általános szerződési feltételek

WFC Ablakfólia Kft.
Székhely 1223 Budapest, Nagytétényi út 190. b. ép. 1. em. 2.
Cégjegyzékszám: 01-09-290104
Adószám: 25805280-2-43
Továbbiakban: WFC Ablakfólia Kft.

1. A szerződés tárgya
WFC Ablakfólia Kft. vállalja, hogy jelen szerződésben meghatározott feltételek mellett és az árajánlat (mely jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi) megrendelése alapján a Megrendelő által meghatározott helyen, ablaküveg-fóliatelepítést végez. A Megrendelő által megrendelt ablaküveg-fóliázási munkákat meghatározott műszaki tartalom szerint köteles elvégezni.
2. Vállalkozó kötelezettségei:
A WFC Ablakfólia Kft.. vállalja, hogy a megrendelt installáció, a fólia importőrök és biztosítók által megkövetelt eljárással, minőségben, szakvizsgával rendelkező telepítők által kerüljön felhelyezésre. A WFC Ablakfólia Kft. köteles a munkavégzés során a vonatkozó, érvényben lévő biztonságtechnikai, tűzvédelmi, környezetvédelmi, valamint munkavédelmi és vagyonvédelmi előírásokat betartani. WFC Ablakfólia Kft. a jelen vállalkozási szerződésben meghatározott feladatokat a legmagasabb minőségű szabvány szerinti I. osztályú minőségben végzi el. A szakszerűtlen telepítésből eredő károkat a WFC Ablakfólia Kft. köteles a saját költségén kijavítani.
3. Megrendelő kötelezettségei:
A Megrendelő vállalja, hogy telepítés időpontjára a területet pormentesíti, a fóliázandó felületet megtisztítja festéktől, maltertől vagy más szennyeződésektől. Minimum 70 cm – es helyet biztosít a fóliázandó felületek előtt, +10 °C fok fölötti hőmérsékletet garantál a fólia száradási folyamatáig, ami 30 nap. Továbbá az elkészült munka átvételére és a költségek rendezésére jogosult személyt biztosít.
4. Garancia:
WFC Ablakfólia Kft. a szerződéses kötelezettségei teljesítésére a műszaki átadás-átvételtől valamint a vállalkozási díj kiegyenlítésétől számított az árajánlatban feltüntetet időtartamú jótállást vállal. Továbbá a fólia minőségét az importőrök biztosítják, az árajánlatban feltüntetet garanciális idővel. A garancia nem érvényes, sérült üvegfelületekre, vegyszeres behatásokra, rongálásra, elemi károkra, nem rendeltetésszerű használatból eredő károkra.
5. Vállalási díj:
Az elvégzendő munka ellenértéke: az árajánlat szerint.
6. Fizetési feltételek:
6.1 A Megrendelő beleegyezik, hogy a WFC Ablakfólia Kft e-számlát is kiállíthat részére. Kijelenti, hogy az elektronikus számlára vonatkozó szabályokkal tisztában van, és tudomásul veszi, hogy a megrendelésnél megadott e-mail címre küldött számlák átvettnek tekintendőek.  A megrendelő köteles az elektronikus számlázáshoz megadott e-mail cím változása esetén haladéktalanul írásban értesíteni a  WFC Ablakfólia Kft-t.
6.1. A számla kiállítása a megrendelt installáció átadásakor történik. A kifizetések a számlában megjelölt határidőig, levonás nélkül esedékesek.
6.2. A számlával kapcsolatos kifogás nem jogosítja Megrendelőt a számla kiegyenlítésének visszatartására. A kifogás kizárólag írásban, a számla átvételét követő 8 napon belül tehető, melynek elbírálását követően a WFC Ablakfólia Kft.. a szükséges mértékben helyesbítő számlát állít ki.
6.3. Átutalásos fizetésre az a megrendelő jogosult, akit a WFC Ablakfólia Kft. a rendelkezésére álló kereskedelmi illetve pénzügyi referenciák alapján megfelelőnek minősít a halasztott fizetésre.
6.4. A fizetési határidő túllépése, a számlák késedelmes kiegyenlítése esetén a WFC Ablakfólia Kft. a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres szorzatának megfelelő mértékű késedelmi kamatot számít fel. Ezen felül automatikusan az Intrum Justitia Kft – hez kerül át a követelés, amelynek szolgáltatási díja szintén a Megrendelőre terhelődik mindig az aktuális belföldi díjtábla alapján. Amennyiben WFC Ablakfólia Kft. fizetésképtelennek ítéli meg a megrendelőt azonnali hatállyal jogi lépéseket tesz a Megrendelő cég felszámolásához.
6.5. Megrendelő a megrendelése alapján a WFC Ablakfólia Kft.. felé keletkező fizetési kötelezettsége teljesítése fedezetének igazolására, illetve halasztott fizetés esetén biztosíték nyújtására kötelezhető.
6.6. A fizetési vagy a biztosíték nyújtási feltételek megszegése esetén a WFC Ablakfólia Kft. jogosult a feltételek azonnali készpénzes fizetésre való változtatására, minden nyitott követelés azonnali esedékessé tételére illetve a szerződéstől való elállásra.
7. Tulajdonjog fenntartása
7.1. A szerződésben szereplő termék a WFC Ablakfólia Kft. tulajdonát képezi a Megrendelővel szemben fennálló követelések teljesítéséig.
8. Titoktartás:
Megrendelő a szerződés teljesítése során tudomására jutott, a WFC Ablakfólia Kft. érdekkörébe tartozó információkat köteles bizalmasan kezelni, azokat harmadik fél tudomására csak a WFC Ablakfólia Kft. írásos hozzájárulásával hozhatja.
9.Referencia:
A vállalkozó fényképet készíthet munkákról és azt publikálhatja.
10. megrendeléstő való elállás.
A megrendelő eláll a megrendelt munkától, a vállalkozónak a megrendelt ajánlat kisszállási díj nélküli értékének, a 70%-t köteles megfizetni.
11. Egyéb kikötések
Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésből eredő vitákat – lehetőség szerint – tárgyalásos úton, peren kívül rendezik.
Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy a felek a WFC Ablakfólia Kft. székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező bíróság illetékességét kötik ki.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvben foglalt rendelkezéseket tekintik irányadónak a felek.

Call Now Button